Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb pronájmu aplikace KryptoBOT

Bc. Ondřej Baar, V. Jiříkovského 145/40, Ostrava – Dubina, 70030

na straně jako provozovatel

a

objednatel na straně druhé

1. Předmět smlouvy

 1. Předmětem této smlouvy je závazek provozovatele zajistit provoz aplikace na serveru. Provozem aplikace (dále KryptoBOT) se rozumí služba, která s využitím protokolu HTTP vykonává příkazy pomocí API společnosti Binance.com, která umožňuje nákup a prodej kryptoměn.
 2. Objednáním služeb prostřednictvím sítě internet vyslovuje objednatel, stejně jako provozovatel, svůj závazek řídit se těmito všeobecnými smluvními podmínkami stejně, jako by tyto podmínky byly vytištěné a podepsané ve formě smlouvy. Všeobecné smluvní podmínky jsou závazné v platném aktuálním znění, jež jsou veřejně přístupné na stránkách ondrejbaar.cz/kryptobot
 3. Předmětem smlouvy je závazek provozovatele zajistit provoz aplikace a závazek objednatele za tyto služby platit poplatky podle platného ceníku služeb provozovatele.
 4. provozovatel poskytuje služby objednateli staršímu 18 let, jinak mladšímu 18 let jen se souhlasem zákonného zástupce. Vyplněním/Zasláním objednávky objednatel potvrzuje, že je starší 18 let.

2. Provoz aplikace KryptoBOT

 1. Provozovatel se zavazuje zajistit provoz aplikace pro objednatele, tj. zajistí funkčnost KryptoBOTa, který dle parametrů stanovených objednavatelem bude vykonávat, každou Minutu od započetí služby. Především se jedná o nastavení nabídek a poptávek na zakoupení Kryptoměny a její následný prodej se ziskem.
 2. Provozovatel je oprávněn omezit nebo pozastavit poskytování služeb, pokud je jejich poskytování znemožněno z důvodů majících původ v činnosti třetích osob nebo zásahu vyšší moci (např. požár, povodeň apod.) anebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, telekomunikačního spojení atd.), jestliže těmto událostem nešlo objektivně zabránit.
 3. Provozovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb na nezbytně dlouhou dobu, pokud je toto přerušení nutné z důvodu údržby nebo oprav zařízení.
 4. Provozovatel se zavazuje předem informovat objednatele o skutečnostech znemožňujících poskytování služeb, pokud mu jsou tyto skutečnosti předem známy tak, aby mohl objednatel přijmout nutná opatření. To se týká plánovaných oprav a údržby, přerušení dodávky elektrické energie, rekonstrukce inženýrských sítí apod. Upozornění bude uveřejněno na webových stránkách provozovatele, ondrejbaar.cz. V případě závažnější nebo déle trvající události bude toto upozornění zasláno na e-mailovou adresu.
 5. Provozovatel je oprávněn poskytnout uvedené informace příslušným registračním autoritám a dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro plnění podmínek smlouvy a v případě důvodného podezření, že způsob využívání poskytovaných služeb objednatelem by mohl naplnit skutkovou podstatu trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu též orgánům činným v trestním řízení nebo příslušnému správnímu úřadu.
 6. Jakékoli porušení článků 2.2 a 3, nebo jakékoli jiné jednání, jež lze spravedlivě označit za zneužití poskytovaných služeb objednatelem, je považováno za podstatné porušení této smlouvy a v takovém případě je provozovatel oprávněn okamžitě omezit nebo přerušit poskytování služeb objednateli a to i bez předchozího oznámení. provozovatel obnoví poskytování služeb objednateli na základě jeho žádosti po zaplacení příslušného poplatku dle platného ceníku provozovatele.
 7. Objednatel tímto uděluje po dobu trvání smlouvy provozovateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl objednatel, pro účely informačních a účtovacích systémů provozovatele a pro využití v rámci marketingových akcí provozovatele, za účelem vývoje a zlepšení služeb, informování objednatele o nových produktech provozovatele a uvedení v referencích.
 8. Aktualizace KryptoBOTa probíhá vždy na základě rozhodnutí provozovatele a není vymahatelná. Během této aktualizace může dojít k nutnosti akce objednatele. Ten je k akci vyzván a je třeba akci vykonat v zájmu zachování provozuschopnosti aplikace.

4. Práva a povinnosti smluvních stran.

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo krátkodobého přerušení provozu serverů, např. z důvodů havárie, údržby, oprav nebo výměny těch částí systémů, které přímo ovlivňují poskytování služeb.
 2. Jakýkoliv pokus o poškození provozu služby je přísně zakázán a je důvodem k okamžitému zrušení účtu objednatele bez možnosti vrácení peněz za předplacené služby
 3. Objednatel a provozovatel se zavazují, že v zájmu bezpečnosti a ochrany know-how budou dodržovat mlčenlivost o veškerých informacích, které se týkají provozu jejich systémů před třetími osobami. Výjimku tvoří informace oficiálně zveřejněné.
 4. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za expiraci KryptoBOTa, jeho znefunkčnění například z důvodu nezaplacené faktury, nebo neobnovení povolení API, případně nefunkčnosti ze strany Binance.
 5. Provozovatel služby neručí za žádné škody způsobené provozem KryptoBOTa.
 6. API klíče objednatel předá zabezpečenou cestou e-mailem v zabaleném a zaheslovaném archivu a heslo zašle pomocí SMS.
 7. Provozovatel neručí za prostředky, které jsou vedeny na účtu Binance. Objednatel zajistí, že prostředky používané Botem , budou odděleny, od těch, které nechce obchodovat. Nastavení API je pouze v režiji objednatele, Provozovatel nikdy nepřijde do styku s žádnými hesly, či jinými autorizačními či autentizačními prostředky. API bude objhednatelem nastaveno, pouze pro obchodování SPOT.
 8. Z bezpečnostních důvodů je Objednatel srozuměn s tím, že komunikace se mnou bude probíhat pouze pomocí údajů uvedených v objednávce služby. Objednávka služby je akceptovatelné, elektronicky například e-mailem, nebo podpisem, papírové nabídky.
 9. Objednatel je srozuměn a povinen, pokud bude třeba, poskytnout součinnost, nebudu tuto součinnost odkládat.
 10. Objednatel přebírá veškerou zodpovědnost za případné škody, způsobené KryptoBOTem, a nebude požadovat náhradu škody z jakéhokoliv důvodu.
 11. KryptoBOT netransferuje prostředky, pouze nastavuje příkazy k nákupu a prodeji, pokud si objednatel všimne jakékoliv nesrovnalosti, je povinen neprodleně informovat provozovatele. Poskytnout součinnost k odstranění problému.
 12. Objednatel nebude v daném páru určeném pro obchodování KryptoBOTem jakkoliv obchodovat. Jakýkolivzásah, bez pokynu provozovatele, budu objednatel pouze na své vlastní nebezpečí a přebírá veškerou zodpovědnost za případnou škodu.
 13. Objednatel je srozuměn s tím, že výnosnost je závislá na volatilitě obchodovaného páru v jím nastavených limitech pro provoz KryptoBOTa a, že provozovatel nemůže nijak ovlvnit ani garantovat Výnosnost, Zisky, či propady Kryptoměn.
 14. Provozovatel nenese a ani nemůže nést zodpovědnost za pokles cen jednotlivých kryptoměn. Objednatel se zříká jakékoliv možnosti náhrady škody a investuje své peníze dobrovolně a je si vědom všech rizik s tím spojeným.
 15. Objednatel nemůže požadovat návrat pronájmu v případě, že cena Kryptoměnového páru bude mimo nastavený a objednaný rozsah investování.
 16. Provozovatel má právo obchodní podmínky kdykoliv změnit. Objednatel může písemnou formou nové obchodní podmínky zveřejněné zde – odmítnout. V takovém případě začíná běžet 3 měsíční výpovědní doba služby první den následujícího měsíce od doručení odmítnutí obchodních podmínek. Pokud Objednatel odmítnutí nových obchodních podmínek nezašle do 10 dnů od změny obchodních podmínek, jsou obchodní podmínky považovány za objednatelem přijaté.

5. Ochrana osobních údajů objednatelů – fyzických osob

 1. provozovatel je povinen při zpracovávání osobních údajů objednatelů postupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o elektronických komunikacích týkajících se této oblasti a v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a v souladu s právními předpisy v rozhodné době.
 2. Účelem zpracování osobních údajů objednatelů je zajištění oboustranného řádného plnění práv a povinnosti provozovatele a objednatele vyplývajících z této smlouvy, VOP a dalších dokumentů upravujících vztah provozovatele a objednatele.
 3. provozovatel se zavazuje shromažďovat pouze ty osobní údaje objednatele, jež jsou nezbytně nutné pro naplnění vymezeného účelu a nebo které byly poskytnuty se souhlasem objednatele.
 4. provozovatel se zavazuje uchovávat osobní údaje objednatele pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu této smlouvy.
 5. Objednatel uděluje provozovateli souhlas se zpracováním provozních, případně lokalizačních údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem o elektronických komunikacích.
 6. Souhlas objednatele se zpracováním nezbytných osobních údajů je udělen zejména ke zpracování těchto uvedených osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, bydliště, kontaktní a fakturační údaje (telefon, e-mail, doručovací adresa a fakturační adresa), nastavení doménových jmen, provozní a lokalizační údaje. Případně dalších osobních údajů uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů.
 7. Souhlas objednatele se zpracováním osobních údajů je udělen ve specifických případech, zejména ke zpracování těchto uvedených údajů: datum narození, číslo pasu, číslo občanského průkazu, IP adresa. Případně dalších osobních údajů uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů.
 8. provozovatel vede pro účely řádného plnění této smlouvy databázi objednatelů obsahující vyjma výše uvedených osobních údajů a i provozní a lokalizační údaje.
 9. provozovatel se zavazuje zajistit technicky a organizačně bezpečnost poskytování služeb s důrazem na ochranu výše uvedených osobních, provozních a lokalizačních údajů.
 10. Objednatel je oprávněn kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních, provozních a lokalizačních údajů a to jednostranným jednáním v písemné formě adresovaným provozovateli, avšak s výhradou, že provozovatel je povinen uchovávat tyto údaje na základě právních předpisů po nezbytně dlouhou dobu.
 11. provozovatel je oprávněn vydat Zásady ochrany osobních údajů s tím, že budou-li vydány, tak je zveřejní na svých webových stránkách. Ohledně jejich působnosti na vzájemná práva a povinnosti provozovatele a objednatele se přiměřeně použijí tyto VOP.
 12. provozovatel uchovává zálohy všech dat po dobu maximálně devadesáti dnů od vytvoření zálohy za účelem možného obnovení dat.
 13. provozovatel je oprávněn předat osobní údaje centrálnímu registru domén pro úspěšné dokončení objednávky (registraci domény) a respektovat pravidla příslušného ccTLD (registru) včetně zásad ochrany osobních údajů příslušného registru a tyto údaje zveřejňovat dle příslušných pravidel registru a to včetně předání osobních údajů mimo EU pokud to registr vyžaduje.
 14. Objednatel, který sídlí mimo území Evropské unie či mimo území, na které se vztahuje působnost Právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, pak zpracovává osobní údaje, jejichž není správcem, s plným respektováním standardních smluvních ustanovení dle příslušných rozhodnutí Evropské komise ze dne 5. února 2010 či novějších.
 15. Provozovatel nemá žádný vztah ani právní vazbu k Binance.com. Využívá pouze API k nastavování obchodních příkazů. Z tohoto titulu provozovatel neručí za prostředky objednatele, který tyto převede na účet binance. Provozovatel nemá k prostředkům žádný přístup a ani s nimi nijak nenakládá.

6. Dohoda o zpracování osobních údajů

 1. Provozovatele prohlašuje, že zpracování osobních údajů pro objednatele provádí v souladu s příslušnými právními předpisy včetně zákona 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Po nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, (dále jen „GDPR“) tj. po 25. 5. 2018, se tato smlouva řídí GDPR.
 2. Objednatel prohlašuje, že pověřuje provozovatele zpracováním osobních údajů a souhlasí s tímto zpracováním.
 3. Účelem zpracování osobních údajů provozovatelem je tato smlouva a plnění závazků provozovatele vůči objednateli. Například se jedná o provoz virtuálního serveru, na kterém jsou umístěny internetové stránky nebo informační systémy (včetně e-shopů) objednatele tak, aby mohl objednatel plnit své závazky vůči svým zákazníkům.
 4. Rozsah zpracování osobních údajů probíhá na základě doložených pokynů objednatele. Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, resp. spíše souhrn informací, které se týkají subjektu údajů a které jej jsou schopny jednoznačně identifikovat. Objednatel se zavazuje, že pokud bude zpracovávat citlivé osobní údaje, bude o této zkutečnosti informovat provozovatele písemnou formou na e-mailu ondrej.baar@gmail.com.
 5. provozovatel se zavazuje k mlčenlivosti o všech záležitostech spojených se zpracováním osobních údajů objednatele a prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření s cílem zabezpečit osobní údaje a tím splňuje požadavky nařízení GDPR.
 6. Objednatel se zavazuje, že všechny uložené osobní údaje u provozovatele budou shromážděny v souladu se zákonem včetně nařízení GDPR.
 7. provozovatel se zavazuje pro objednatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu, účelu a podmínek stanovených ve Smlouvě o zpracování osobních údajů.

7. Platební podmínky

 1. Objednatel se zavazuje zaplatit poplatky za poskytnuté služby ve stanoveném termínu. Poplatky za služby jsou splatné dopředu. Fakturační období je slmuvní a je uvedeno na faktuře.
 2. Objednatel je povinen udržovat přesné a aktuální údaje o své osobě, společnosti. Obzvlášť důležité je mít správně uveden fakturační kontakt, tj. e-mail, na který je odesílána fakturace. Jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů musí neprodleně aktualizovat. Objednatel je rovněž povinen změny oznámit příslušné registrační autoritě.
 3. Výzva k platbě je zaslána prostřednictvím e-mailu uvedeného objednatelem a obsahuje veškeré údaje potřebné pro provedení úhrady za objednané služby. Objednatel uznává takto zaslanou výzvu k platbě za podklad pro úhradu a obě smluvní strany považují tento způsob zaslání za zcela průkazný a zavazují se jej respektovat stejně, jako by tato výzva k platbě byla zaslána v tištěné podobě.
 4. Vady v nesprávně vyúčtovaných platbách za služby může objednatel uplatnit do 10 dnů po obdržení výzvy k platbě. V opačném případě uznává objednatel zcela výši předepsané částky jako svůj závazek vůči provozovateli, a to zejména proto, že provozovatel započal poskytovat službu okamžikem obdržením objednávky, u které potvrdil souhlas s touto smlouvu.
 5. V případě neuhrazení poplatků ve stanovené lhůtě má provozovatel právo přerušit poskytování služeb. Provozovatel obnoví poskytování služeb až po plné úhradě dlužné částky a zaplacení poplatku za znovuobnovení služeb podle aktuálního ceníku provozovatele.
 6. Provozovatel má právo navrhovat změny smlouvy a obchodních podmínek v souladu s § 1752 občanského zákoníku. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit sazby a rozsah poskytovaných služeb. Takové změny sazeb nebo rozsahu poskytovaných služeb budou objednateli předem oznámeny, nejméně 10 dnů před takovou změnou. Pokud objednatel neodmítne navrhovanou změnu nejpozději v den, ke kterému je změna navrhována, platí, že změnu přijal ke dni účinnosti. Pokud objednatel písemně odmítne návrh na změnu, je oprávněn vypovědět smlouvu ve lhůtě 14 dnů, kterou obě smluvní strany považují za dostatečnou k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele. Výpovědní doba počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé straně. Objednatel je povinen se s navrhovaným zněním a změnou seznámit. Toto ustanovení neplatí v případě, že za stejných cenových podmínek dojde k rozšíření nabídky poskytovaných služeb.
 7. Service Level Agreement (SLA) za každých 80 minut, kdy některá služba není dostupná, nebo její doba odezvy je nestandardně dlouhá, se snižuje měsíční cena služeb o 1 % až na 10 %. Provozovatel nese zodpovědnost za výpadky jakékoliv objednané služby, které jsou způsobeny prokazatelně provozovatelem. Jako výpadek se rozumí nedostupnost služby delší než 10 minut nebo nestandardně dlouhá doba odezvy, která trvá déle jak 10 minut. Za výpadek se nepovažuje plánovaná nebo ohlášená odstávka systému. Zhotovitel nenese zodpovědnost za výpadky zaviněné objednatelem nebo třetími osobami. Chybovost KryptoBOTa je tolerovatelná do 10% nastavovaných příkazů. Při vyšší chybovosti služby se snižuje měsíční cena služeb o 1 % až na 10 %.
 8. Za pronájem KryptoBOTa je stanoven 30 denní poplatek 500,- pro jeden obchodovaný pár v případě kvartálního pronájmu. V případě pronájmu měsíčního (30 dnů) je cena 1000,-. V případě pronájmu na rok (360 dnů) je cena 4500,-.
 9. Jakákoliv úprava nastavení KryptoBOTa v průběhu služby je možná a je zpoplatněná ve výši 250 Kč /úpravu. K úpravě dojde až po zaplacení úpravy na základě vystavené faktury nejpozději do 30 dnů od požadavku. Každá taková úprava musí být autorizovaná pomocí e-mailu.
 10. Storno poplatek je 1000,- pro předčasné ukončení smlouvy. Storno poplatek se neplatí při odstoupení do 14 dnů od vzniku smlouvy vzdáleně. V případě ukončení smlouvy předčasně, je objednávka účtována po měsících s cenou 1000,-/30 dnů. Příklad: roční předplatné je zrušeno po 3 měsících: Cena za službu je tedy 1000,- * 3 měsíce + plus storno poplatek 1000,- = 4000,- vráceno tedy bude 500,- ze zaplacených 4500,- za roční pronájem.
 11. Výpovědní lhůta služby je 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi provozovateli.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu budou objednané služby zprovozněny až po uhrazení platby za službu. Pokud platba za objednané služby nebude na účet provozovatele připsána do 40 dnů ode dne doručení objednávky provozovateli bude celá objednávka stornována a smlouva zaniká.
 2. Provoz služby KryptoBOTa se sjednává na dobu neurčitou.
 3. Smlouva je uzavřena okamžikem vyslovení souhlasu objednatelem.  A to podpisem nabídky, nebo potvrzením zaslaného kódu pro autorizaci pomocí SMS na číslo uvedené u objednání služeb.
 4. provozovatel si vyhrazuje právo okamžitého ukončení provozu a odstoupení od smlouvy bez náhrady v případě porušení smluvních podmínek nebo pokud objednatel trvale neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy zejména úhrada poplatku za poskytnuté služby nebo v případě podezření na protiprávní jednání nebo se dopustí protiprávního jednání. Tímto není objednatel zbaven právní odpovědnosti za škody způsobené provozovatele v souvislosti se zrušením poskytování služeb.
  provozovatel písemné odstoupení  od uzavřené smlouvy doručí druhé smluvní straně. Smlouva zaniká následujícím dnem po doručení  písemného odstoupení.
 5. Obě smluvní strany jsou oprávněny uzavřenou smlouvu vypovědět bez uvedení výpovědního důvodu. Písemná výpověď musí být  doručena druhé smluvní straně a tříměsíční výpovědní doba začíná běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi.  Smlouva zaniká uplynutím výpovědní doby.
 6. Případné spory mezi provozovatelem a objednatelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak provozovatel doporučuje objednateli nejdříve využít kontakt na provozovatele pro vyřešení nastalé situace.
 7. Tato smlouva a obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 27.01.2024. (Poslední aktualizace 27.01.2024)